TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktujte nás

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1 Obecné, rozsah

 

1.1 Naše všeobecné obchodní a dodací podmínky platí pouze pro obchodní transakce typu B2B.

1.2 Naše služby a dodávky jsou založeny výhradně na těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínkách. Protiklady, odchylky nebo postup dle nákupních podmínek kupujícího nejsou akceptovány, pokud toto výslovně písemně nepotvrdíme.

1.3 Vyhrazujeme si veškerá vlastnická práva a autorská práva na cenové nabídky, výkresy, vzory a ostatní dokumenty. Nesmí být zpřístupněny třetím stranám bez našeho předchozího souhlasu a musí být na základě našeho požadavku okamžitě vráceny v případě, že nebude učiněna objednávka.

1.4 Naše všeobecné obchodní a dodací podmínky budou platit také pro budoucí obchodní transakce i když tak nebude zvlášť uvedeno. Telefonické nebo ústní dohody, další úmluvy, prohlášení a přísliby nebo pozdější změny smlouvy podléhají našemu písemnému souhlasu.

2 Uzavření smlouvy

 

2.1 Smlouva bude platná pouze po obdržení našeho písemného potvrzení objednávky nebo po dodávce zboží.

2.2 Technické úpravy a změny tvaru, barvy a/nebo hmotnosti jsou v rámci rozumné míry vyhrazeny.

2.3 Objednávka znamená závaznou nabídku. Tuto nabídku můžeme akceptovat do dvou týdnů po přijetí zasláním potvrzení objednávky nebo dodáním našeho plnění zákazníkovi během této doby.

2.4 V případě, že bude objednávka zaslána elektronicky, potvrdíme její přijetí co nejdříve. Potvrzení ještě neznamená závaznou akceptaci objednávky. Potvrzení přijetí lze kombinovat s prohlášením o akceptaci.

3 Ceny a platby

 

3.1 Pokud nebude odsouhlaseno jinak, naše ceny jsou kalkulovány ex works (FCA Weingarten) a nezahrnují dopravní náklady, balení, nakládání a zákonnou DPH. Cena je splatná v okamžiku přijetí zboží a přijetí faktury bez slevy.

3.2 V případě průtahů platby nebo zpožděných plateb jsme oprávněni účtovat od data splatnosti úroky ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbu. Vyhrazujeme si právo doložit a uplatnit vyšší odškodné způsobené zpožděním.

3.3 Kupující bude oprávněn k právu zadržení nebo ke vzájemné pohledávce, pouze pokud bude tato vzájemná pohledávka právně uznaná nebo námi potvrzená.

4 Dodací podmínky a dodací lhůty

 

4.1 Dodací podmínky a dodací lhůty jsou závazné, pouze pokud jsou námi potvrzené. Dodací podmínky začínají platit v okamžiku potvrzení objednávky, nikoliv však před předložením veškerých požadovaných dokumentů nebo povolení ani před okamžikem přijetí dohodnuté zálohy nebo před vyjasněním všech obchodních a technických detailů mezi smluvními stranami.

4.2 Dodržení dodací lhůty vyžaduje včasné splnění závazků kupujícího a podléhá správné a včasné dodávce od našich dodavatelů. To platí pouze v případě, kdy nejsme odpovědní za nedodání. V případě, že zpoždění bude předvídatelné, budeme informovat kupujícího co nejdříve.

4.3 Dodací lhůty a dodací podmínky budou rozumnou měrou prodlouženy v případě vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných událostí, které jsou mimo naši kontrolu, což zahrnuje stávky, výluky, zpoždění dodávek a energií, problémy s přepravou nebo dopravou a také události, které podstatně komplikují provedení našeho plnění.

4.4 Částečné dodávky jsou v rozumné míře dovoleny.

4.5 Dodací podmínky jsou splněny, pokud je zboží odesláno v den vypršení dodací lhůty nebo pokud je kupujícímu oznámena připravenost k odeslání. Pokud musí být zboží převzato, bude platit datum převzetí, nebo pokud bude převzetí odmítnuto z oprávněného důvodu, bude dostačovat připravenost k převzetí.

5 Předání rizik, akceptace, zpoždění převzetí

 

5.1 Riziko zboží přejde na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka opustí naši továrnu. To platí též na částečné dodávky nebo pokud hradíme náklady na přepravu nebo dodávku a montáž zboží.

5.2 Pro předání rizika je rozhodné převzetí zboží. Převzetí musí proběhnout v naplánovaný den nebo po našem oznámení o připravenosti k převzetí. Kupující nebude oprávněn odmítnout převzetí v případě drobné závady.

5.3 Pokud bude odeslání nebo převzetí zboží zpožděno nebo bude znemožněno kvůli okolnostem, za které nejsme odpovědní, riziko přejde na kupujícího v den informování o odeslání nebo připravenosti. Jsme oprávněni a v případě požadavku kupujícího povinní pojistit zboží proti všem přiměřeným rizikům na náklady kupujícího.

5.4 V případě, že převzetí bude kupujícím opožděno, nebo pokud se kupující bude vyhýbat účasti nebo pokud bude převzetí opožděno z jiných důvodů na odpovědnost kupujícího, budeme oprávněni žádat vzniklé odškodné včetně dalších výdajů (například náklady na uskladnění). V takovém případě budeme účtovat úhrnnou platbu 0,5 % fakturované částky za každý kalendářní týden s maximální celkovou částkou 5 % fakturované částky začínající od data dodání, nebo pokud nebude datum dodání stanovené, pak od data oznámení informujícího o připravenosti k odeslání. Důkaz vyššího odškodného a naše právní nároky (zejména výměna a další výdaje, přiměřená náhrada škody, oznámení o výpovědi) nebudou omezeny. Úhrnná částka však bude odečtena od veškerých nedoplatků. Kupující bude oprávněn prokázat, že naše odškodné nebylo oprávněné nebo bylo zanedbatelné anebo značně nižší než požadovaná částka.

6 Výhrada vlastnictví

 

6.1 Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného vypořádání veškerých nároků vzniklých z dané prodejní smlouvy a z aktuálního obchodního vztahu.

6.2 Kupující bude oprávněn prodat a zpracovat předměty naší dodávky obvyklým obchodním způsobem, ale nebude oprávněn dát toto zboží do zástavy nebo depozitu ve formě záruky. Kupující nás bude ihned informovat o jakémkoliv zadržení tohoto zboží nebo jakémkoliv jiném poškození našich práv třetími stranami. V případě nebezpečí podnikne kupující veškeré nutné kroky k ochraně našich práv.

6.3 V případě, že kupující jakoukoliv formou prodá dodané zboží, postoupí nám již nyní veškeré své nároky vůči svým zákazníkům do částky naší faktury nebo do částky našeho spoluvlastnictví podle části 6.4. Toto postoupení přijímáme. Na základě tohoto postoupení bude kupující oprávněn inkasovat dluhy. Vyhrazujeme si právo inkasovat dluhy sami v případě, že kupující neplní své platební závazky vůči naší společnosti a je v prodlení. V takovém případě jsme oprávněni žádat kupujícího o informace o postoupených pohledávkách a dlužnících a předložit nám veškeré dokumenty pro inkasování. Kupující bude informovat dlužníky (třetí strany) o tomto postoupení.

6.4 Úprava a zpracování, sestavování nebo spojování našeho dodaného zboží bude vždy prováděno naším jménem a na naši objednávku. V případě, že naše zboží bude zpracováváno společně s cizími výrobky, získáme spoluvlastnictví tohoto nového výrobku v poměru k hodnotě našeho výrobku. To platí také v případě, pokud jsou naše výrobky sestaveny nebo spojeny s výrobky jiných vlastníků.

6.5 Kupující bude povinen pečovat o zboží z důvodu výhrady vlastnictví. V případě nutnosti údržby bude kupující na své náklady provádět údržbu v pravidelných intervalech.

6.6 Kupující souhlasí s tím, že nás bude ihned informovat o každém přístupu ke zboží třetími stranami například při zabavení a také při poškození nebo zničení. Kupující nás též bude ihned informovat o každé změně vlastnictví předmětu naší dodávky nebo změně obchodního místa kupujícího.

6.7 Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat odškodné namísto plnění v případě, že kupující jedná v rozporu se smlouvou, a zejména v případě zpožděných plateb nebo neplnění svých závazků podle výše uvedených položek 6.5 a 6.6.

6.8 Zapsání ohlášení o úpadku kupujícího nás opravňuje k odstoupení od smlouvy a požadujeme okamžité vrácení dodaného zboží.

7 Záruky

 

Naše záruka pokrývá veškeré vady materiálu a vady v titulu s výjimkou veškerých dodatečných nároků – podléhajících položce 8 „Odpovědnost“ – následovně.

7.1 Na základě našeho uvážení bezplatně opravíme nebo vyměníme veškeré vadné součásti z důvodu okolností, které nastaly před předáním rizika. Kupující nás musí okamžitě informovat, jakmile jsou takové zjištěny. Vyměněné součástí se stanou naším majetkem. Na základě našeho uvážení proběhne oprava v naší továrně. Požaduje-li to zákazník, může proběhnout oprava také na místě. V takovém případě nebudou pracovní hodiny na místě a cena vadných součástí účtována. Náklady na cestu a čas strávený na cestě a další cestovní výdaje však budou hrazeny zákazníkem.

7.2 Zákazník nám musí poskytnout možnost a dostatek času na provedení oprav nebo náhradních dodávek. Pokud se nedosáhne dohody, nebudeme odpovědní za následky tímto vzniklé. Pouze v urgentních případech rizika provozní bezpečnosti nebo pro zabránění nadměrným škodám bude kupující oprávněn opravit nebo nechat si opravit závady a tyto náklady účtovat nám. V takových případech nás bude kupující okamžitě informovat.

7.3 V rámci zákonných úprav bude kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nesplníme přiměřenou dohodnutou lhůtu k provedení opravy nebo výměny předmětu vykazujícího vadu materiálu, pokud tato neshoda není z důvodu takových výjimečných událostí, které jsou dovoleny zákonem. V případě drobné vady bude kupující pouze oprávněn ke snížení platby. Toto oprávnění nelze uplatnit na žádný jiný požadavek. Pro další požadavky viz položku 8. „Odpovědnost“.

7.4 Naše záruka nepokrývá následující případy: nedodržení našich návodů k obsluze, nevhodné nebo nesprávné používání, přetěžování, nesprávná montáž nebo uvedení do provozu kupujícím nebo třetími stranami, běžné opotřebení, nesprávná nebo neopatrná manipulace, nevhodný pracovní materiál, nekvalifikované stavební práce, nevhodná podlaha budovy, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud za ně nejsme odpovědní.

7.5 V případě nekvalifikovaných úprav nebo oprav provedených kupujícím nebo třetími stranami nebudeme odpovědní za tyto následky. Totéž platí pro případ úprav dodaného zboží nebo jiných zásahů provedených bez našeho předchozího souhlasu.

7.6 V případě, že používání předmětu dodávky bude porušovat průmyslové předpisy nebo autorská práva chráněná v dané zemi, obecně na naše náklady získáme práva pro další používání předmětu dodávky kupujícím nebo upravíme předmět dodávky způsobem přijatelným pro kupujícího tak, aby bylo vyloučeno další porušování průmyslových práv. V případě, že toto nebude z ekonomických důvodů nebo časových důvodů možné, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Za výše uvedených okolností budeme též oprávněni odstoupit od smlouvy. Navíc odškodníme kupujícího v případě nesporných nebo s konečnou platností rozhodnutých nároků vynucených vlastníky průmyslových práv.

7.7 Naše závazky uvedené v odstavci 7.6 výše jsou konečné, podléhající položce 8. „Odpovědnost“, vzhledem k porušení průmyslových práv nebo autorských práv. Naše závazky budou platit, pouze pokud:

 • nás kupující bude okamžitě informovat o jakémkoliv porušení nárokovaných průmyslových nebo autorských práv,
 • nám kupující bude dostatečně nápomocen při obhajobě těchto nároků nebo souhlasí s opatřeními změn podle odstavce 7.6 výše,
 • si vyhradíme veškerá obranná opatření včetně mimosoudního vyrovnání,
 • vada titulu nevznikla z důvodu pokynů kupujícího nebo výrobních výkresů předložených kupujícím,
 • porušení není způsobeno svévolnou úpravou dodaného předmětu nebo používáním, které není v souladu se smlouvou.

8. Odpovědnost

 

8.1 V případě našeho zanedbání, kdy kupující není schopen používat dodaný předmět v souladu se smlouvou z důvodu zanedbané nebo vadné realizace návrhů nebo rad učiněných nebo daných před nebo po podpisu smlouvy nebo z důvodu porušení jiných vedlejších závazků (zejména pokynů k provozu a údržbě dodaného předmětu), se uplatní vypořádání v souladu s odstavcem 7 „Záruka“ a 8.2 vyjma jakýchkoliv dalších nároků.

8.2 Bez ohledu na zákonné protiplnění bude naše odpovědnost za odškodné nezpůsobené samotnému dodanému předmětu omezené na:

 • úmysl,
 • hrubou nedbalost vlastníka, institucí nebo vedoucích pracovníků,
 • konstrukční újmy na životě, těle, zdraví,
 • námi podvodně skryté vady, nebo neexistence toho, co zaručujeme.
 • vady dodaného předmětu, pokud jde o odpovědnost za zranění osob a materiální škody soukromě používaných předmětů pokrytých zákonem odpovědnosti za výrobek.
  V případě konstrukčního porušení závažných smluvních závazků, budeme odpovědní také za křížovou nedbalost poradních zaměstnanců a za mírné zanedbání. Ve druhém případě je naše odpovědnost omezena na škody, které jsou při zvážení druhu funkce a dodávky, typické pro danou smlouvu a jsou běžně předvídatelné. Žádné další nároky nebudou uznány.

9. Promlčení

 

Veškeré nároky vznesené kupujícím budou promlčeny 12 měsíců po dodání bez ohledu na jejich tituly. Promlčecí lhůta platí pro nároky na odškodnění vznesená kupujícím z důvodu záměru, podvodného jednání, hrubé nedbalosti a konstrukční újmy na životě, těle, zdraví a pokud je odpovědnost zajištěna pro soukromě používané předměty (odstavec 8.2) zákonem odpovědnosti za výrobek.

10. Závěr, příslušné zákony, soudní příslušnost

 

10.1 Obchodní vztahy budou výhradně určeny, prováděny a interpretovány v souladu se zákony Spolkové republiky Německo s výjimkou zákonů týkajících se mezinárodní koupě movitých věcí, i když má kupující své obchodní sídlo v cizině.

10.2 Místem plnění všech závazků stran je tímto 88250 Weingarten v Německu.

10.3 Výhradním a také mezinárodním příslušným soudem pro všechny spory vzniklé ve spojení s naší obchodní činností je 88250 Weingarten, Německo. Budeme také oprávněni použít platné zákony příslušného soudu v obchodním sídle kupujícího.

10.4 V případě, že jedno nebo více ustanovení smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek bude nebo se stane neplatným, platnost ostatních ustanovení nebude tímto ovlivněna. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které plní možnou měrou komerční účel neplatného ustanovení.

Stav: červen 2011

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.