TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktujte nás

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

I.             Definice

Pojmy psané s uvozením (velkým počátečním písmenem) mají význam definovaný v tomto článku.

1.1          Kupujícím se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená nebo označená jako kupující, odběratel nebo objednatel v Objednávce nebo ve Smlouvě dle článku 2.1 těchto VOP.

1.2          Objednávkou se rozumí návrh (nabídka) Kupujícího na uzavření kupní smlouvy doručený Prodávajícímu v souladu s těmito VOP. Objednávku zboží je Kupující povinen učinit písemně, kdy za písemnou Objednávku se považuje i Objednávka učiněná elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího, která byla Prodávajícím přiřazena jeho zaměstnanci, který je s Kupujícím v kontaktu, kdy rovněž z této adresy je Prodávající oprávněn Kupujícímu Objednávku potvrdit nebo zaslat nový návrh na uzavření jednotlivé Smlouvy, ledaže se Prodávající a Kupující předem dohodnou jinak. Dané právní jednání Kupujícího musí být vždy jako Objednávka řádně označeno nebo musí skutečnost, že se o Objednávku jedná, pro Prodávajícího z daného právního jednání jednoznačně vyplývat. Objednávka musí obsahovat prohlášení Kupujícího, že se seznámil s VOP nebo jiný text se stejnými právními účinky (to neplatí v případě, kdy jsou tyto VOP připojeny již k cenové nabídce Prodávajícího, kdy v takovém případě již samotná Objednávka navazující na předmětnou cenovou nabídku Prodávajícího obsahující náležitosti dle předchozí věty je projevem akceptace těchto VOP).

Objednávka musí dále vždy obsahovat zejména označení Prodávajícího, označení Kupujícího jako objednatele nebo odběratele dle příslušných ustanovení obecně závazných předpisů, specifikaci a množství objednávaného Zboží, datum vystavení Objednávky a podpis osoby oprávněné za Kupujícího podepisovat, jedná-li se o Objednávku učiněnou písemně v listinné podobě

1.3          Prodávajícím se rozumí obchodní společnost TOX® PRESSOTECHNIK s.r.o., IČO: 06770975, sídlem: Brno, Tuřanka 1314 / 110, 627 00, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu C, vložka 104199.

1.4          Smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím postupem dle ujednání článku II. těchto VOP.

1.5          VOP se rozumí tyto všeobecné podmínky, které mají povahu všeobecných obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen jako „občanský zákoník“), a které upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále společně také jen jako „strany Smlouvy“ nebo „smluvní strany“) v případě, že tyto nejsou výslovně specifikovány ve Smlouvě samotné. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě. V případě rozporu nebo nesrovnalostí mezi těmito VOP a všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícího mají přednost ustanovení těchto VOP.

 

II.            Uzavření Smlouvy

2.1          Smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena pouze za splnění následujících podmínek:

2.1.1       Objednávka učiněná Kupujícím je neodvolatelná po dobu 7 dní po jejím doručení Prodávajícímu. Prodávající je povinen Objednávku Kupujícího potvrdit, samotné doručení Objednávky Prodávajícímu za následek uzavření jednotlivé Smlouvy nemá.

2.1.2       Prodávající v souladu s článkem VIII. doručí Kupujícímu akceptaci Objednávky elektronickou formou (e-mailem) dle článku 1.2 těchto VOP, ledaže se Prodávající a Kupující předem dohodnou jinak, do 7 dnů ode dne, kdy mu Objednávka byla doručena. Pokud Prodávající akceptuje Objednávku až po uplynutí výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Smlouvy rovněž, ledaže Kupující do 3 dnů od přijetí opožděné akceptace Prodávajícího tuto opožděnou akceptaci písemně odmítne.

2.1.3       Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručena akceptace Objednávky. Pokud nebyla dodržena shora uvedená lhůta stanovená pro akceptaci, je Smlouva uzavřena 3. dnem poté, co byla doručena Kupujícímu opožděná akceptace Prodávajícího, ledaže Kupující do 3 dnů od doručení opožděné akceptace Prodávajícího tuto opožděnou akceptaci písemně odmítl. Obsah Smlouvy je pak tvořen Objednávkou, její akceptací a těmito VOP. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, není Prodávající Objednávkou vázán. Akceptace Prodávajícího, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, doplnění či připomínky k Objednávce nemá účinky akceptace, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy. Tento nový návrh na uzavření Smlouvy je Kupující oprávněn odmítnout ve lhůtě 3 dnů od jeho doručení, jinak jím je vázán a Smlouva je uzavřena za podmínek uvedených v novém návrhu na uzavření Smlouvy 3. dnem po jeho doručení Kupujícímu. Obsah Smlouvy je pak tvořen novým návrhem na uzavření Smlouvy a těmito VOP; nebo

2.1.4       je uzavřena písemnou formou v podobě jedné listiny, která nese označení kupní smlouva nebo označení obdobné povahy (např. smlouva o koupi a prodeji nebo smlouva o dodávce zboží) a je datována a podepsána Kupujícím a Prodávajícím anebo jejich oprávněnými zástupci. V daném případě je pak Smlouva tvořena textem listiny dle předchozí věty a rovněž těmito VOP.

 

III.          Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy je zejména závazek Prodávajícího dodat (odevzdat) Kupujícímu zboží nebo poskytnout službu a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a závazek Kupujícího řádně Prodávajícím dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

 

IV.          Obecná práva a povinnosti

4.1          Prodávající je oprávněn použít pro plnění povinností ze Smlouvy třetích osob i bez předchozího souhlasu Kupujícího, za jejich plnění však Prodávající odpovídá tak, jako by plnění poskytoval sám.

4.2          Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží nebo službu řádně a včas. Při plnění Smlouvy je Prodávající povinen postupovat s náležitou péčí a odpovědností.

4.3          Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v jakosti a provedení dle Smlouvy, není-li uvedeno jinak, je povinen plnit v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy.

4.4          Prodávající je odpovědný za to, že zboží bude v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího odpovídat příslušným obecně platným právním, technickým, bezpečnostním, hygienickým a podobným předpisům, jakož i předpisům o ochraně životního prostředí (dále v textu pouze jako „právní předpisy“).

 

V.           Předání zboží a přechod vlastnického práva

5.1          Není-li ve Smlouvě uvedeno pro dodání zboží jiné místo plnění, splní Prodávající svou povinnost dodat zboží jeho odevzdáním Kupujícímu v sídle Prodávajícího. Má-li Prodávající na základě Smlouvy či jiné dohody s Kupujícím odeslat zboží Kupujícímu, splní Prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě  a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci pro Kupujícího.

5.2          Při dodání zboží je Kupující povinen si zboží při dodání pečlivě a odborně prohlédnout a zkontrolovat úplnost a kompletnost dodávky. Ve snaze zamezit případným sporům Prodávající a Kupující prohlašují, že rozumí tomu, že byť je Kupující v případě, je-li povinnost Prodávajícího dodat zboží splněna jeho předáním dopravci pro Kupujícího, povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho předání dopravci pro Kupujícího, že je Kupující oprávněn odložit předmětnou prohlídku zboží do doby, kdy bude Zboží dopravcem pro Kupujícího dopraveno do konečného místa určení.

5.3          Zjevné vady nebo neúplnost či nekompletnost dodávky (tj. dodání jiného než objednaného množství ) je a Kupující již není oprávněn po Prodávajícím uplatňovat nárok na odstranění vad dodáním chybějícího Zboží, dodáním náhradního zboží za Zboží poškozené či jeho opravu ani nárok na slevu z kupní ceny v dané souvislosti.

5.4          Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu kompletní a bez vad a řádně zabalené (viz též 5.3), a to v termínu či době plnění (dále v textu pouze jako „Termín“), které jsou výslovně dohodnuty ve Smlouvě. Není-li Termín ve Smlouvě uveden, je Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu, pro účely Smlouvy však nejpozději do sto osmdesáti (180) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

5.4.1       Pro případ nedodržení sjednaného Termínu nebo jiných dodacích lhůt nastává prodlení až uplynutím dodatečné lhůty, kterou se Kupující zavazuje Prodávajícímu poskytnout písemně nejméně v délce dvou (2) týdnů.

5.4.2       Dodržení Termínu a jiných dodacích lhůt je podmíněno tím, že Kupující včas dodá Prodávajícímu všechny zkušební vzorky, dokumentaci, požadovaná povolení a schválení, zejména plány, zajistí potřebnou stavební připravenost spolu s přípojkami na energie a média, a že dodrží sjednané platební podmínky a ostatní smluvní povinnosti, např. povinnost Kupujícího poskytovat součinnost. Pokud tyto předpoklady nebudou splněny včas, dojde k patřičnému posunutí Termínu a prodloužení jiných dodacích lhůt.

5.4.3       Sjednaný Termín se přiměřeně posouvá a jiné dodací lhůty se přiměřeně prodlužují, a to i v době prodlení, i v případech vyšší moci, zejména přírodních katastrof, epidemií, pandemií, války, rozhodnutí státní moci, terorismu, výluk a stávek, jakož i v případech všech nepředvídatelných překážek, za něž Prodávající neodpovídá, dojde-li k nim po uzavření smlouvy, a mají-li takové překážky zjevně vliv na plnění smluvní povinnosti. To platí také v případě, že tyto překážky vzniknou na straně dodavatelů, dopravců nebo subdodavatelů Prodávajícího. Vznik a zánik těchto překážek se Prodávající zavazuje oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Pokud překážka trvá déle než tři (3) měsíce nebo pokud je jisté, že bude trvat déle než tři (3) měsíce, může jak Kupující, tak i Prodávající od Smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou vyloučeny jakékoli nároky na náhradu škody na straně Kupujícího.

5.5          Prodávající je povinen předat Kupujícímu zboží prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob.

5.6          Kupující je povinen zboží převzít, i když je dodávka neúplná. Kupující je rovněž povinen zboží převzít, ledaže má zboží zjevné vady bránící užívání. V souladu s těmito VOP uplatněné vady se Prodávající zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě, na které se s Kupujícím dohodnou. Právo výběru způsobu odstranění vady má vždy Prodávající, ledaže se s Kupujícím dohodnou jinak.

5.7          Vlastnické právo předmětu plnění smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně všeho příslušenství a souvisejících nároků Prodávajícího (dále také jen jako „výhrada vlastnictví“).

5.7.1       Kupující je povinen se zbožím, k němuž svědčí Prodávajícímu výhrada vlastnictví (dále také jen jako „Vyhrazené zboží“) od okamžiku jeho doručení do místa plnění a zahájení vykládky zacházet s nejvyšší možnou opatrností a na své vlastní náklady jej pojistit proti ztrátě, poškození a zničení, a to nejméně do výše sjednané ceny Vyhrazeného zboží. Kupující se zavazuje Prodávajícímu postoupit pohledávky vyplývající z takto uzavřených pojistných smluv, tj. zejména přednostní pohledávku na pojistné plnění odpovídající sjednané ceně Vyhrazeného zboží. Kupující se dále zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o škodě nebo ztrátě Vyhrazeného zboží, a o jiných dispozicích s Vyhrazeným zbožím třetí stranou. Kupující je povinen na výzvu Prodávajícího bez zbytečného odkladu Prodávajícímu předložit potvrzení o splnění povinnosti dle tohoto čl. 5.7.1.

5.7.2       Kupující je oprávněn Vyhrazené zboží zpracovat a prodat způsobem obvyklým pro podnikání Kupujícího za podmínky, že na Prodávajícího postoupí pohledávky vyplývající ze zpracování a dalšího prodeje Vyhrazeného zboží, jakož i nároky vzniklé na jiném právním základě s ohledem na Vyhrazené zboží, a to až do výše nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s Vyhrazeným zbožím. Kupující není oprávněn Vyhrazené zboží zastavit nebo jinak poskytnout jako záruku.

5.7.3       Postoupení pohledávek dle článků 5.7.1 a 5.7.2 se Kupující zavazuje provést písemně bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke vzniku pojistné události nebo Kupujícímu vznikne pohledávka za třetí osobou. Účelem tohoto postoupení pohledávek je zajistit všechny pohledávky včetně budoucích vyplývajících z obchodního vztahu Prodávajícího s Kupujícím.

5.7.4       Prodávající se zavazuje na žádost Kupujícího vzdát zajištění k němuž je oprávněn v případě, že realizovatelná hodnota zajištění přesahuje pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu o více než 10 %. Volba zajištění, které má být uvolněno, náleží Prodávajícímu.

5.7.5       V případě zpracování, zkombinování nebo smísení Vyhrazeného zboží s jinými věcmi se Prodávající stává spoluvlastníkem nově vzniklé věci v poměru k hodnotě Vyhrazeného zboží vůči ostatním zpracovaným věcem v době zpracování. Totéž platí pro výsledný produkt ve všech ostatních případech, jedná-li se o Vyhrazené zboží.

5.7.6       Práva Kupujícího na další prodej a užívání Vyhrazeného zboží zanikají okamžikem zahájení insolvenčního řízení na majetek Kupujícího.

5.8          Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Kupujícímu nebo předáním dopravci pro Kupujícího. V případě, že dopravu zajišťuje Prodávající, má se pro účely přechodu nebezpečí škody za to, že zboží bylo Prodávajícímu předáno okamžikem jeho dodání do místa určení na korbě vozidla před zahájením vykládky, tzn. že vykládka zboží a další manipulace s ním, probíhá na nebezpečí Kupujícího.

 

VI.          Odpovědnost za vady

6.1          V případě zjištění vady zboží zašle Kupující Prodávajícímu oznámení vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do osmi (8) dnů, po jejich zjištění písemně nebo elektronicky spolu s uvedením podrobného popisu reklamovaných vad Zboží a dalších údajů dle tohoto článku.

6.2          Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době splnění povinnosti dodat zboží. Prodávající odpovídá rovněž za vady vzniklé v průběhu Záruční doby. Pokud Prodávající nebo výrobce neposkytuje záruku delší (pozn.: předmětná skutečnost obvykle vyplývá z cenové nabídky Prodávajícího na uzavření Smlouvy a/nebo je uvedena i v samotné Smlouvě), trvá záruka na boží, které je dodáváno jako nové, šest (6) měsíců (na jiných místech také pouze jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání věci Kupujícímu. Má-li být Zboží dodáno na určité místo (odlišné od sídla Prodávajícího), počíná Záruční doba běžet od dojití Zboží do místa určení.

6.4          V případě, že má Zboží vady, je Kupující oprávněn:

a)            požadovat výměnu Zboží, dodání chybějícího Zboží a požadovat odstranění právních vad,

b)            požadovat odstranění vad opravou Zboží, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c)            požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci však za jakýchkoli okolností náleží Prodávajícímu, kdy tedy Prodávající je oprávněn zvolit způsob, jak Kupujícím oznámené vady odstranit.

6.5          Prodávající neodpovídá za vady vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením se zbožím, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Prodávající dále neodpovídá za zjevné vady zboží ani za vady zboží spočívající v nekompletnosti dodávky, ledaže tyto vady byly zjištěny při odborné prohlídce , kterou je Kupující povinen vykonat (viz článek 5.2), a byly vyznačeny v předávacím protokolu nebo na dodacím listu Prodávajícího.

6.6          Ujednání tohoto článku se nevztahují na zZboží (anebo jeho část), které je provozním spotřebním materiálem (oleje, maziva, provozní kapaliny …) nebo materiálem běžného opotřebení (například filtry, těsnění, …)

6.7          Prodávající s výjimkou výše uvedeného neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícímu nebo třetím osobám vadou zboží nebo v její souvislosti, zejména pak neodpovídá Kupujícímu ani třetím osobám za jakékoliv následné škody vzniklé v souvislosti s vadou zboží, a to zejména za ušlý zisk, finanční ztrátu, následnou újmu a jiné atypické nebo nepředvídatelné škody. To neplatí v případě, kdy by bylo vyloučení této odpovědnosti v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (např. v případě úmyslného jednání, hrubé nedbalosti nebo újmy na zdraví), i v takovém případě však Prodávající odpovídá Kupujícímu a třetím osobám toliko za předvídatelnou škodu typickou pro daný obchodní případ.

6.8          Rozsah vyloučení odpovědnosti dle článku 6.7 se vztahuje rovněž na odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, personálu, orgánů a jiných zástupců Prodávajícího.

 

VII.         Cena a platební podmínky

7.1          Za dodané Zboží se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou ve Smlouvě. Jelikož je Prodávající plátcem DPH, je oprávněn k ceně Zboží připočíst DPH ve výši a sazbě dle platných právních předpisů. Cena za dopravu Zboží do místa jeho dodání není součástí ceny Zboží, ledaže se Prodávající a Kupující předem prokazatelně dohodli jinak.

7.3          Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, činí splatnost daňového dokladu faktury čtrnáct (14) dnů ode dne jeho vystavení. Prodávající je povinen daňový doklad - fakturu odeslat Kupujícímu tak, aby jej Kupující měl příležitost řádně a včas uhradit.

7.4          Kupující se zavazuje k úhradě na příslušný měnový účet Prodávajícího, v případě úhrady na účet jiné měny jde kurzový rozdíl k tíži kupujícího. Cena je uhrazena až okamžikem doplacení tohoto rozdílu.

 

VIII.         Omezení vývozu

8.1          V případě zamýšleného vývozu výrobků dodávaných společností TOX PRESSOTECHNIK s.r.o. musí být dodržena veškerá vývozní omezení vyplývající z přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství / Evropské unie a případná embarga, jakož i požadavky na povolení související s použitím.

8.2          Prodeji, vývozu nebo zpětnému vývozu výrobků TOX (včetně náhradních dílů), ať už instalovaných nebo neinstalovaných, do zemí, na které se vztahují aktuálně platné sankce (např. Ruská federace), je třeba se vyhnout s odkazem na čl. 12g nařízení EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 v platném znění. Totéž platí v případě, že prodej, vývoz nebo zpětný vývoz neprobíhá přímo do dotčených zemí, ale je určen k použití v těchto zemích.

8.3          Kupující je povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění toho, aby výše uvedená sankční opatření byla uplatňována i v dalším obchodním řetězci. Kupující vytvoří a udržuje vhodný monitorovací mechanismus pro odhalování a prevenci porušování výše uvedených sankcí. V případě, že se o takovém porušení dozví, zavazuje se kupující neprodleně informovat společnost TOX a souhlasí s tím, že do dvou týdnů poté, co jej o to společnost TOX požádá, předloží písemný doklad o opatřeních přijatých k zajištění dodržování sankčních opatření.

8.4          V případě porušení povinností se strany dohodly, že společnost TOX má právo na náhradu škody z tohoto porušení plynoucí.

 

IX.       Sankční ujednání

9.1          Ocitne-li se některá ze stran Smlouvy v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá strana oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

9.2          Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

9.3          Ocitne-li se Prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo poskytnutí služby, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení do maximální výše 5 % z ceny.

9.4          Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná strana Smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad – fakturu se splatností čtrnáct (14) dní ode dne jeho vystavení. Oprávněná smluvní strana je povinna daňový doklad - fakturu dle předchozí věty odeslat druhé straně tak, aby jej měla tato druhá strana příležitost řádně a včas uhradit. Dnem úhrady smluvní pokuty se pro účely Smlouvy rozumí den, kdy byla fakturovaná finanční částka připsána na bankovní účet oprávněné smluvní strany.

9.6          Nárok na náhradu případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčen a zůstává zachován v plné výši.

 

X.          Vyšší moc

10.1        Brání-li jedné ze stran Smlouvy v plnění jejích závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, avšak pouze v rozsahu a po dobu, v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci způsobena.

10.2        Jestliže události vyšší moci plnění nastanou, je dotčená strana Smlouvy povinna neprodleně prokazatelně informovat druhou stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci.

 

XI.            Řešení sporů

11.1 Smluvní strany ujednávají, že jejich právní vztah založený Smlouvou se bude řídit českým právem, je-li pro něj volba práva přípustná. Smluvní strany pak dále ujednávají, že jakýkoli spor mezi smluvními stranami vzniklý v souvislosti se Smlouvou a/nebo právním vztahem Smlouvou založeným bude rozhodován českými soudy v občanském soudním řízení a soudem místně příslušným k rozhodnutí sporu bude obecný soud Prodávajícího.

 

XII.          Ukončení Smlouvy

12.1        Každá ze stran Smlouvy je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů ve Smlouvě uvedených, nebo z důvodů, které jsou obsaženy v občanském zákoníku. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je Kupující v případě, že mu svědčí právo odstoupit od Smlouvy, povinen před odstoupením stanovit Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení, která by byla uváděna jako důvod pro odstoupení. Až poté, nebude-li ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

12.2        Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí být podepsáno oprávněným zástupcem příslušné strany a musí být doručeno druhé straně Smlouvy. Ustanovení o doručování článku 8.1 VOP zde platí obdobně.

12.3        Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku poškozené strany Smlouvy na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení či náhradu škody vzniklé z porušení Smlouvy druhou ze stran.

 

XIII.        Závěrečná ustanovení

13.1        Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s textem tohoto dokumentu, včetně všech příloh, vzal na vědomí veškeré složitosti a omezení v nich zakotvená a získal veškeré nutné informace ohledně rizik, nenadálých událostí a všech dalších okolností, které mohou ovlivnit smluvní cenu Zboží.

13.2        V případě, že VOP nebo text Smlouvy odkazují na jakýkoli právní předpis nebo normu, rozumí se jimi právní předpis ve znění platném v době uzavření Smlouvy. V případě, že takový právní předpis není z jakéhokoli důvodu možno použít, jsou smluvní strany povinny namísto něj použít právní normu svou povahou právnímu předpisu nejbližší.

13.3        VOP tvoří součást Smlouvy.

13.4        Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Pokud není ve Smlouvě nebo těchto VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se vzájemný vztah stran Smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují použití sdělení č. 160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

13.5        Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě stran, a to způsobem jakým byla uzavřena, zejména akceptováním nové Objednávky výslovně měnící Objednávku původní.

13.6        Tyto VOP nabývající účinnosti dnem 01.04.2022.

 

V Brně, dne 13.03.2024

TOX® PRESSOTECHNIK s r.o., Ing. Michal Badin, prokurista společnosti

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.